Regulamin Programu dla Rekomendujących

 1. Organizatorem Programu jest RESTEKS DOM sp. z o. o, z siedzibą w Tczewie przy
  ul. Malinowskiej 11, NIP 593-217-10-79, REGON 191827010, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000073615, zwana dalej
  „Organizatorem”.

 2. Adresatami Programu są osoby, które podpisały przedwstępną umowę sprzedaży lokalu/ warunkową umowę sprzedaży lokalu / umowę deweloperską / umowę przenoszącą własność lokalu na inwestycji „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i niezbędną infrastrukturą przy ul. Zamkowej w Tczewie, obejmującej działkę gruntu nr 749/2, dla których Sąd Rejonowy w Tczewie prowadzi księgę wieczystą KW numer GD1T/00053147/3, oraz działek 291/2, 411/1, 749/1, 749/3, 749/4, 749/5, obręb 8 oraz działki 164/2, 167 obręb 7, realizowanej przez RESTEKS DOM sp. z o.o. zwane dalej „Rekomendującymi”.

 3. Programem mogą być objęci Rekomendujący, w przypadku zaistnienia łącznie następujących warunków:

 1. są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;

 2. w okresie od dnia 01.06.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku zwanym dalej „Okresem Programu” przekażą do biura sprzedaży RESTEKS DOM sp. z o.o., prawidłowo wypełniony formularz przez Rekomendującego oraz osobę polecaną, która jest zainteresowana kupnem lokalu zwanej dalej „Klientem”.

 1. Formularz należy pobrać ze strony internetowej www.kamienicazamkowa.pl albo odebrać w biurze sprzedaży RESTEKS DOM sp. z o.o. przy ul. Malinowskiej 11 w Tczewie.

 2. Formularz powinien zawierać:

 1. dane osobowe Rekomendującego oraz Klienta tj. imię, nazwisko, numer telefonu i adres mailowy oraz stosowne zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczone jako: wymagane do zaznaczenia, aby przetwarzać dane w celach uzasadnionych charakterem Programu w szczególności realizacji uprawnień Rekomendującego oraz odpowiadających im obowiązków Organizatora jak i procesu sprzedaży lokalu na rzecz Klienta.

 2. Podpis zarówno przez Rekomendującego, jak i przez Klienta.

 1. Rekomendujący mogą zostać również wskazani drogą elektroniczną przez nowych Klientów jako ci, którzy polecali im zakup mieszkania w wiadomości elektronicznej przesłanej dalej na adres: biuro@kamienicazamkowa.pl.

 2. Przekazana wiadomość droga elektroniczną powinna zawierać:

  1. polecenie przez Rekomendującego, obejmujące zgody zawarte w formularzu załączonym do niniejszego regulaminu (oznaczone, jako wymagane do zaznaczenia) oraz dane osobowe Klienta.

  2. oświadczenie Klienta o tym, że rekomendacji udzielił mu określony Rekomendujący, obejmujące zgody zawarte w formularzu załączonym do niniejszego regulaminu (oznaczone, jako wymagane do zaznaczenia) oraz dane osobowe Rekomendującego. W przypadku przesłania zgłoszenia na adres mailowy: biuro@kamienicazamkowa.pl konieczne jest dołączenie skanu prawidłowo wypełnionego formularza podpisanego przez Rekomendującego oraz Klienta.

 1. Klient, który w okresie od dnia 01.06.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku podpisze umowę deweloperską, o której mowa w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub umowę przedwstępną dotyczącą lokalu użytkowego i wpłaci część ceny lokalu zgodnie z harmonogramem płatności, przy czym wskazana rekomendowana osoba nie będzie w momencie wysłania zgłoszenia w trakcie procesu zakupu lokalu w jakiejkolwiek inwestycji z RESTEKS DOM sp. z o. o,

 2. Przez osobę będącą w trakcie procesu zakupu lokalu należy rozumieć osobę, która rozpoczęła rozmowy lub negocjacje handlowe z RESTEKS DOM sp. z o.o. W przypadku rekomendacji tego samego Klienta przez dwie różne osoby o pierwszeństwie decyduje kolejność zgłoszenia (data, godzina, minuta).

 3. W przypadku ziszczenia się w Okresie Programu łącznie warunków określonych w punkcie 3 niniejszego Regulaminu Rekomendujący mogą otrzymać w prezencie następujące nagrody:

  1. Rekomendujący, którzy w sposób określony w punkcie 3, zarekomendują jednego Klienta otrzymają w prezencie; 1 rower o wartości około 1000 zł.

  2. Rekomendujący, którzy w sposób określony w punkcie 3, zarekomendują dwóch Klientów otrzymają w prezencie voucher do na zakupy w jednej z sieci sklepów: MediaMarkt lub Ikea według wyboru Organizatora

  3. Rekomendujący, którzy, zarekomendują dwóch Klientów otrzymają w prezencie voucher na zakupy w jednej z sieci sklepów: MediaMarkt lub Ikea według wyboru Organizatora o wartości 2000 zł/

  4. Rekomendujący, którzy w sposób określony w punkcie 3, zarekomendują trzech lub więcej Klientów otrzymają w prezencie voucher na zakupy w jednej z sieci sklepów: MediaMarkt lub Ikea (według wyboru Organizatora) o wartości 5000 zł.

 1. W przypadku gdy umowa, o której mowa w pkt 3 Regulaminu, podpisana będzie przez dwie lub więcej osób jako kupujących, przekazanie danych jednego ze współnabywających traktowane będzie jako rekomendacja i upoważnia do otrzymania jednej nagrody.

 2. Przekazanie danych osobowych kolejnego współnabywającego w ramach tej samej umowy nie będzie traktowane jako kolejna rekomendacja i nie będzie uprawniało do otrzymania kolejnej nagrody, bez względu na to, czy dane współnabywającego zostaną przekazane przez tego samego Rekomendującego czy przez inną osobę.

 3. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że w Okresie Programu moment przyjęcia nagrody tj. po ilu poleceniach chce odebrać nagrodę wybiera Rekomendujący.

 4. Odbiór jednej nagrody nie uprawnia do uzyskania kolejnej „wyższej” w przypadku polecenia następnego Klienta. (przykład: Rekomendujący, który polecił już dwóch Klientów i w tym momencie zdecydował się na odbiór nagrody może otrzymać z tego tytułu voucher o wartości 2000 zł, względnie potraktować rekomendacje jako dwa odrębne zgłoszenia i uzyskać po jednym rowerze za każde z poleceń. W przypadku kolejnego polecenia już po złożeniu oświadczenia o wyborze nagrody, lecz wciąż w Okresie Programu, ten Rekomendujący nie otrzyma dodatkowo vouchera na zakupy o wartości 5000 zł, lecz będzie uprawniony do otrzymania kolejnego roweru, względnie może polecać kolejnych Klientów aż do osiągniecia pułapu przewidzianego dla innej satysfakcjonującej Rekomendującego nagrody.

 5. Organizator po złożeniu oświadczenia o wyborze nagrody/nagród, po podpisaniu umów deweloperskich zarówno przez osobę rekomendującą jak i rekomendowaną poinformuje Rekomendującego o przyznaniu nagrody i przewidywanym terminie możliwości odbioru przyznanych nagród.

 6. Rekomendujący po otrzymaniu informacji o możliwości odbioru przyznanej nagrody ma obowiązek w ciągu 30 dni odebrać nagrodę. W przypadku nieodebrania nagrody w wyznaczonym terminie, Organizator przyjmuje, że Klient rezygnuje z przyznanej nagrody i uprawnienie do odbioru nagrody wygasa.

 7. Nagrody będą wydawane w Biurze Sprzedaży RESTEKS DOM przy ul. Malinowskiej 11, w Tczewie po podpisaniu protokołu odbioru nagrody i przekazaniu przez Rekomendujących, którzy spełnili łącznie wszystkie warunki określone w pkt 3 Regulaminu, wszystkich danych niezbędnych do wystawienia przez Organizatora informacji PIT-8C.

 8. Ostateczna wartość nagrody wskazana będzie w protokole jej przekazania.

 9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Programu z powodów od niego niezależnych.

 10. Organizator zastrzega możliwość zmiany warunków Programu lub niniejszego Regulaminu Programu w każdym czasie z ważnych powodów w szczególności w przypadku zmiany dostępności wskazanych w Regulaminie nagród.

 11. Administratorem Danych Osobowych jest RESTEKS DOM. Dane osobowe podawane w formularzu, których podanie jest niezbędne dla wykonania obowiązków w ramach Programu (oznaczone gwiazdką) będą przetwarzane w celu realizacji Programu, w tym przyjęcia zgłoszeń, bieżącego kontaktu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

 12. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody w formularzu zgłoszenia do Programu dane osobowe mogą być przetwarzane (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę, RESTEKS DOM sp. z o. O, w formie elektronicznej lub telefonicznej (w zależności od wyboru). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, bądź organom państwowym uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel przetwarzania.” W przypadku wyrażenia odrębnej zgody w formularzu zgłoszenia do Programu dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę RESTEKS DOM sp. z o. o, NIP 593 217 10 79 REGON 191827010 w formie elektronicznej lub telefonicznej (w zależności od wyboru). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne.

 13. Organizator sporządzi i doręczy Rekomendującym, którzy otrzymali nagrody, oraz właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Rekomendującego Urzędowi Skarbowemu informację PIT-8C. Rekomendujący, którzy otrzymają nagrodę będą zobowiązani z własnych środków uiścić należny podatek dochodowy od nagrody.

 14. Organizator zastrzega, że warunkiem rozpatrzenia rekomendacji przez Organizatora jest wysłanie przez zgłoszenia umożliwiającego na adres biuro@kamienicazamkowa.pl lub przekazanie pobranego ze strony internetowej lub z biura sprzedaży formularza i dostarczenie go do biura sprzedaży RESTEKS DOM sp. z o.o. przy ul. Malinowskiej 11 w Tczewie.

 15. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu powinny być zgłoszone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie do dnia 31.01.2020 roku.

 16. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 17. Reklamacja sprzeczna z niniejszym regulaminem podlega odrzuceniu.

 18. Wszelkie spory powstałe na tle Programu będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 19. Program nie dotyczy pracowników i Współpracowników spółki RESTEKS DOM sp. z o.o.

 20. Program objęty niniejszym regulaminem nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora i spółki RESTEKS DOM sp. z o.o.

 21. Załącznik do niniejszego regulaminu stanowi: Formularz zgłoszenia uczestników do Programu dla Rekomendujących.